Kurzy

Cena vždy v anotaci u aktuálně vypsaných kurzů


Přednáška v Los Angeles

Metoda O.T.A. zaujala i v zahraničí a v červenci 2019 jsme byli pozváni přednášet o nové metodě v USA na neurologické konferenci.

ROZVOJ KOMUNIKACE U DĚTÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA I a II pro klinické logopedy a logopedy ve zdravotnictví

Dvoudenní kurz - více zde

úvod - teoretická východiska

Seminář je určen pro logopedy ve zdravotnictví (i v předatestační přípravě)

Přednášející: PhDr. Romana Straussová, Ph.D.
 • specifika komunikace dětí s PAS, jejich vnímání světa,změny ve vnímání a rozumění
 • vědecké teorie autismu (teorie mysli, teorie centrální koherence, teorie zrcadlových neuronů, teorie hyperkonektivity, teorie oslabených exekutivních funkcí),
 • neurobiologické faktory ovlivňujícími strukturu mozku u autismu.
 • principy vizuální komunikace a její funkce při nástupu řeči při zohlednění
  vývojového hlediska. Výhody augmentativní a alternativní komunikace i vyjadřování pomocí vizuálních symbolů.
 • úvod do problematiky dětí verbálních, logopedická práce a práce na funkčním rozvoji řeči, praktické ukázky pomůcek i logopedických cvičení.


Součástí semináře jsou praktické ukázky (videoukázky), formulace základního postupu při nácviku alternativní komunikace u dětí s autismem a také přiblížení způsobu budování funkční komunikace u dětí, které se vyjadřují echolalicky

Efektivní výchova a vzdělávání dětí s autismem v MŠ

Kurz má akreditaci MŠMT

Kurz je určen zejména pro pedagogické pracovníky mateřských škol, asistenty pedagoga a ostatní zájemce.

Časová dotace: 16 výukových hodin

Lektoři: Mgr. Berta Burkoňová a Mgr. Ivana Mátlová

Základní probíraná témata: charakteristika dětí s PAS a jak ji zohlednit v předškolním zařízení

 •  jak děti naučit orientovat se v čase a prostoru
 •  jak naučit děti pracovnímu chování
 • motivace dětí
 • komunikace
 • emoce a jak je rozvíjet
 • sociální vztahy a hra
 • jak pracovat s problémovým chováním u dětí
 • celková organizace práce
 • úloha asistenta pedagoga

Program je vytvořen na základě dlouhodobých zkušeností z práce s dětmi s Poruchami autistického spektra a spolupráce s jejich rodinami i předškolními zařízeními. Navrhované postupy vycházejí z principů strukturovaného učení, aplikované behaviorální analýzy a zejména speciální terapeutické metody Open therapy of autism vyvinuté PhDr. Romanou Straussovou, Ph.D. a rozvíjenou v Centru Terapie Autismu.

Nedílnou součástí jsou videukázky, předvedení praktických pomůcek a nápadů pro práci s těmito dětmi.

Funkční strategie v přístupu k dítěti s autismem v prostředí Základní školy

Kurz má akreditaci MŠMT

Kurz je určen zejména pro učitele a asistenty pedagoga základních škol

Časová dotace: 16 výukových hodin rozdělených do 2 dnů

Lektor: Mgr. Klára Došková

Probíraná témata:

 • Základní terminologie a v čem děti s PAS selhávají
 • Zásady přístupu k dětem s PAS
 • Motivace
 • Struktura času a prostoru
 • Komunikace a řeč
 • Spolupráce učitele a asistenta pedagoga
 • Úzkosti
 • Problémové chování, řešení afektu, konfliktu a sociální situace
 • Sebepojetí a sebevědomí

Pedagogičtí pracovníci základních škol získají teoretické znalosti v oblasti metod práce ve vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra (PAS). Kurz povede k pochopení problematiky autismu a účastníci se dozví, jak efektivně zapojovat děti s PAS do kolektivu třídy a jaké strategie v přístupu k dětem s PAS jsou efektivní. Dítě s poruchou autistického spektra, může být pro kolektiv velmi náročný a často rušivý element. Efektivní prací lze ale pracovat na úspěšném zapojení do kolektivu a zároveň předcházet problémovému chování. S těmito postupy, které se opírají především o behaviorální metody, na které v poslední době proběhlo mnoho výzkumů s pozitivními výsledky, se účastnící seznámí na našem kurzu.

Kurz bude podpořen názornými ukázkami pomocí videí, fotografií a praktických speciálně-pedagogických pomůcek.

Intervenční metoda O.T.A. u dětí raného věku s pozitivním záchytem PAS a nerovnoměrného vývoje

Kurz má akreditaci MPSV

Kurz je určen zejména pro poradce rané péče

Časová dotace: 60 výukových hodin 

Lektor: PhDr. Romana Straussová, Ph. D.

Základní probíraná témata:

 • Představení a vymezení problematiky
 • Autismus ve věku 3 až 6 let
 • Co sledujeme u dětí ve věku 12 až 18 měsíců
 • Screeningový test M-CHAT
 • Rodina dítěte s PAS v diagnostickém procesu
 • Psychologické a neurobiologické teorie ve vztahu k PAS
 • Intervenční metoda O.T.A.
 • Práce v rodině, Traject plán

Vzdělávací program je určen primárně poradcům rané péče, kteří se díky nově zavedenému screeningu poruch autistického spektra (PAS) budou častěji setkávat s dětmi s pozitivním záchytem ve věku do 3 let. V těchto případech je správně vedená intervence v rodině klíčová.

Účastníci kurzu se naučí rozumět výsledkům screeningového nástroje M-CHAT, budou rozumět problematice PAS u dětí nad 3 roky a jaké jsou odlišnosti u dětí mladších. Na podkladě několika psychologických a neurobiologických teorií se naučí porozumět projevům autismu a intervenčním přístupům, které v případě nejmladších dětí s PAS volíme. Podstatná část kurzu je věnovaná intervenční metodě O.T.A. (Open Therapy of Autism) - účastníci se naučí pracovat v deseti základních krocích, vytvářet plán pomoci rodiny (traject plán), používat konkrétní techniky práce s dítětem. Součástí kurzu je také praxe - stáž v zařízení a zejména pak vlastní práce s klientskou rodinou pod supervizí.
Kurz je zakončen ústní a praktickou zkouškou, kdy účastníci prokáží schopnost použít nabyté znalosti.

Problematika hry u dětí s autismem

Kurz má akreditaci MŠMT

Kurz je určen zejména pro pedagogy a asistenty pedagoga mateřských a základních speciálních

Časová dotace: 7 výukových hodin

Lektor: Mgr. Klára Došková

Náplň kurzu:

 • Teoretická východiska hry u dětí s PAS
 • Představení metody nácviku hry pomocí videoscénáře a fotoplánků
 • Workshop

Problematika hry je důležitou součástí výchovy dětí s poruchou autistického spektra, úzce souvisí s oblastí komunikace, utvářením sociálních vztahů, sebepojetím dítěte s PAS a také s problémovým chováním. Účastníci semináře získají praktické informace o možnostech rozvoje hry u dětí s poruchou autistického spektra, o metodách nácviku samostatné hry i hry kooperativní.

Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra
I a II

Odborné kurzy celoživotního vzdělávání Asociace klinických logopedů

Kurz y jsou určeny pro atestované klinické logopedy

Časová dotace: Kurz I - 10 výukových hodin rozdělených do dvou dnů

                            Kurz II - 10 výukových hodin rozdělených do dvou dnů

Lektor: PhDr. Romana Straussová, Ph. D.

Náplň kurzu I:

 • Oblasti selhání a symptomatika poruch autistického spektra (PAS). Screeningová metoda pro děti do 6 let, CARS (The Childhood Autism Rating Scale)
 • Problematika vývojové dysfázie a PAS
 • Strukturované učení a vizualizace
 • Rozumění řeči a pasivní slovní zásoba
 • Teoretická východiska pro nácvik funkční komunikace u dětí s PAS

Náplň navazujícího kurzu II:

 • Úvod k práci s alternativní komunikací pomocí obrázků a jiných vizuálních symbolů
 • Augmentativní komunikace u přetrvávajících echolálií
 • Seznámení s metodikou práce u dětí verbálně zdatných s dg VFA (vysocefunkční autismus) nebo AS (Aspergerův syndrom), práce se sociální dyslexií v logopedické praxi
 • Úvod do nácviku sociálně komunikačních dovedností

Oba kurzy jsou určeny logopedům pracujícím s dětmi s PAS. Účastníci semináře se seznámí se specifiky komunikace dětí s autismem, jejich vnímáním světa, změnami ve vnímání a rozumění, neurobiologickými faktory ovlivňujícími strukturu mozku u autismu. Vyzkouší si při praktickém cvičení pocit člověka, který se nedokáže verbálně vyjadřovat. Obeznámí se s důvody, proč je pro děti s autismem nejsrozumitelnější cestou vizuální komunikace a jakou roli hraje při nástupu řeči.