Ceník od 1. 2. 2024

výjimečně je možnost terapií v anglickém jazyce, příplatek 20% k ceně terapie 

Ceník

Terapie O.T.A.® pro rodinu a dítě

Vstupní vyšetření + sestavení intervenčního plánu pro práci v rodině na kterém se rodiče spolupodílí (3 hodiny, 2 terapeuti) 

Tříhodinový blok, dva terapeuti. Práce s dítětem, v době sestavování plánu s rodiči má dítě terapeutický program.  Nejde o diagnostiku PAS. Rodič se spolupodílí na sestavení plánu, aktivně si zapisuje konkrétní kroky, zaznamenává dílčí kroky. Klinická zkušenost ukázala vyšší efektivitu terapií při vlastním zapojení rodičů do terapie nebo alespoň na sestavení plánu (než při obdržení podrobné zprávy).

Důležitá je přítomnost obou rodičů. V případě nedostupnosti terapeutických služeb v místě bydliště může být terapie opakována přibližně 1x za 6-8 měsíců.

6800,- Kč

Diagnostika ADOS-2 a konzultace s psychologem

Posouzení míry symptomů poruch autistického spektra za využití ADOS-2 nejvyužívanějšího standardizovaného nástroje k diagnostice PAS a následná psychologická konzultace.

Služba obsahuje test ADOS-2 (50 minut), jeho vyhodnocení administrátorem (120 minut), písemnou zprávu (60 minut) a konzultaci s psychologem – terapeutem (50 minut) nad závěry a dalšími možnými terapeutickými postupy.

6800,- Kč

Vstupní posouzení herních, komunikačních dovedností, pracovního chování dítěte (1,5 hodiny)

Práce s dítětem 45 minut, následuje konzultace s rodiči (45min). Určeno pro starší děti před zařazením do terapií.

2850,- Kč

Program O.T.A.® pro batolata - vstupní setkání (1,5-2 hodiny, 2 terapeuti)

Terapeut posoudí vývojovou úroveň dítěte. Na základě pozorování reakcí dítěte a rozhovoru s rodiči, učí rodiče prvním dovednostem otevírání dítěte sociálním interakcím, navrhne plán práce v rodině na následující období, přibližně 4 týdnů. Druhý terapeut se ve stejné místnosti věnuje dítěti.

Indikace ošetřujícího lékaře ( dětský praktik, psychiatr, foniatr, neurolog) vhodná. Popřípadě indikace klinického dětského psychologa a klinického logopeda.

Navazuje Program O.T.A.® pro batolata, kde se pracuje s rodinou dítěte po dobu max. 10 setkání v průběhu 2 let..

5800,- Kč

Program O.T.A.® pro batolata, maximálně 9 setkání/2 roky (1,5-2 hodiny, obvykle 2 terapeuti)

3900,- Kč

Terapie O.T.A.® pro dítě a rodinu

O.T.A.® individuální terapie (balíček: 4x45 min + konzultace) 1. balíček

Terapie dítěte za přítomnosti rodiče. Poskytujeme ji formou balíčku, který obsahuje 4 terapie + konzultaci vždy bez přítomnosti dítěte. (Výjimečně může být poskytnuta O.T.A.® individuální terapie samostatně (45 min) za 1800,- Kč) 

5750,- Kč

O.T.A.® komunikační terapie (balíček: 4x90 min + konzultace)

Individuální terapie 1:1 převážně za přítomnosti rodiče, výjimečně může být lekce individuální, ale jen v odůvodněných případech. Poskytujeme je formou balíčku, který obsahuje 4 terapeutická sezení a konzultaci, která je nutná bez přítomnosti dítěte.

8150,- Kč

SKUPINOVÉ TERAPIE

O.T.A.® intenzivní 4hodinová terapie (4x45 min v jednom dni, 1 den v týdnu, stejná skupina)

Terapeut pracuje s dítětem v přítomnosti ostatních dětí a podporuje jeho žádoucí chování s cílem aktivního zapojení ve skupině, kterou vede vedoucí terapeut, podobně jako v MŠ a ZŠ. Součástí je individuální práce 1:1 mimo skupinu dle úrovně dítěte. Práce ve skupině je zaměřena na sebepojetí, hru a seberegulaci. Fotodeník součástí. Rodič není terapii přítomen. (Konzultace jsou doporučené nejméně po každé 5. lekci (45 min) 950,- )

4800,-Kč

O.T.A.® intenzivní 2hodinová terapie (2x45 min v jednom dni, stejná skupina)

Dvojice terapeutů pracuje s dítětem dle úrovně dítěte v přítomnosti ostatních dětí a podporuje jeho sebepojetí, sociální a komunikační dovednosti s cílem aktivního zapojení ve skupině a seberegulaci dítěte. Rodič není terapii přítomen. (Konzultace jsou doporučené nejméně po každé 5. lekci (45 min) 950,- )

2400,- Kč

O.T.A.® intenzivní 1hodinová terapie (1x45 min v jednom dni, stejná skupina)

Dvojice terapeutů pracuje s dětmi na podpoře sebepojetí, sociálních a komunikačních dovedností s cílem aktivního zapojení ve skupině, pomáhají dítěti se seberegulací. Rodič není terapii přítomen. (Konzultace jsou doporučené nejméně po každé 5. lekci (45 min) 950,- )

1200,- Kč

O.T.A.® Skupinová terapie pro děti předškolního věku bez rodičů (90 min)

2100,- Kč

O.T.A.® vysoce efektivní z kategorie 3+ 

O.T.A.® skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností za využití video-feedback (balíček: 4x90 min +konzultace bez přítomnosti dítěte + videonahrávky)

Čtyři po sobě jdoucí lekce; je využívána individuální video zpětná vazba s dítětem za přítomnosti rodiče. Pro verbální děti, nejen s PAS. Zaměřené na trénink kooperace a sociálně komunikačních dovedností. Děti se učí kooperovat ve skupině vrstevníků na společném projektu. Jsou vedeny k aktivní a především funkční komunikaci s okamžitou pozitivní zpětnou vazbou od terapeutů, ale i svých vrstevníků. Objevují možnosti komunikace i její funkci, učí se seberegulaci bez dalších podnětů zvenčí. Originální využití evidence based techniky video-feedback pomáhá dětem posilovat nově nabyté komunikační dovedností. Metoda je velmi účinná a její efekt dobře měřitelný!

Metoda byla vyvinuta v C)T)A) a od r. 2012 prověřována v mnoha dílčích studiích. Ty ukázaly velký efekt v oblasti rodičovské spokojenosti již po absolvování prvního balíčku. Studie ukázaly výrazný efekt na spokojenost dětí. Ty si našly kamarády mezi vrstevníky ve škole i doma.

6400,- Kč

O.T.A.® kooperace ve hře, nácvik ve dvojicích (balíček 4x45 min + konzultace bez přítomnosti dítěte)

Čtyři po sobě jdoucí lekce; při 2., 3. a 4. nácviku individuální video zpětná vazba s dítětem za přítomnosti rodiče + 1 konzultace s rodiči bez přítomnosti dítěte. 

5800,- Kč

O.T.A.® ŠKOLIČKA (120 minut)

Skupinová terapie pro děti po ukončení programu O.T.A.® pro batolata bez přítomnosti rodičů, s využitím video zpětné vazby.   

1400,- Kč

T.I.P. Terapeutický individuální program O.T.A.®

Cena programu zahrnuje:

Webinář s představením základních principů O.T.A.® při práci s dítětem (kód k časově omezenému přístupu)

  • Úvodní konzultace s rodiči; 60 minut
  • Úvodní lekce, která zahrnuje:

1. odborné zhodnocení vývojové úrovně dítěte během přímé práce s dítětem (reaktivita, adaptabilní a pracovní chování, imitace, sociální angažovanost, komunikace, hra a motivace); 50 minut

2. administrace a škálování úrovně dítěte v jednotlivých oblastech; 40 minut

3. Zpracování traject plánu intervence, stanovení cílů terapie a konkrétních postupů práce při zohlednění situace v domácím prostředí,

4. Sestavení aktuálního postupu v terapeutickém plánu,

  • 3 x lekce vedené střídavě terapeutem a rodičem pod vedením terapeuta, postupně se zvyšuje zapojení přímé práce rodiče; 3x45 minut
  • Závěrečná konzultace s rodiči; 120 minut – předání konkrétních doporučení, stanovení plánu práce v domácím prostředí.

15900,- Kč

Klinická logopedie

Terapie klinické logopedie pouze pro děti s PAS nebo vývojovou poruchou jazyka (vývojovou dysfázií). Podmínkou je vytvořené pracovní chování.

Logopedie vedená klinickým logopedem, hrazená z veřejného zdravotního pojištění (45 min)

Práce logopeda s dítětem za přítomnosti rodiče. Spolupracujeme s těmito pojišťovnami VZP, OZP, VOZP, ZP MV, ČPZP a ZPS.

Senzorická integrace

Vstupní vyšetření (90 minut)

Vstupní vyšetření za přítomnosti rodiče a dítěte. V rámci vstupního vyšetření je odebrána anamnéza dítěte a rozebrání senzorického dotazníku. Dotazník rodič obdrží předem e-mailem, vyplní a přinese na vstupní vyšetření. Dále je u dítěte sledovaná reakce na senzorickou místnost a dle aktuálních možností dítěte provedeno vyšetření pomocí testů EASI (The Evaluation in Ayres Sensory Integration). Na konci vstupního vyšetření si rodič a terapeut na základě získaných informací stanoví společný cíl terapií. Ze vstupního vyšetření následně rodiče obdrží vstupní zprávu e-mailem.

3400,- Kč

Terapie (45 min)

1300 Kč

Výstupní konzultace (max. 30 minut)

Výstupní konzultace probíhá online formou, kdy jsou shrnuty výsledky z terapií a navržení dalšího postupu.  

800,- Kč

Ergoterapie

Ergoterapie (balíček 4x45 minut) 

Terapie dítěte za přítomnosti rodiče.

Konzultace online 650 Kč.

4800,- Kč

Další služby pro rodinu, dítě i školská zařízení

Konzultace bez přítomnosti dítěte (45 minut)   

950,- Kč

Návštěva školského zařízení (90 minut)

Poradenství v prostředí MŠ, ZŠ, SŠ nebo beseda se spolužáky. K ceně se připočítají cestovní náhrady terapeuta. 

2900,- Kč

Návštěva a konzultace v rodině (90 minut)

Poradenství v prostředí rodiny. Poskytováno jako nástroj převedení dovedností z terapeutického do domácího prostředí.

K ceně se připočítávají cestovní náhrady terapeuta.

2900,- Kč

Sepsání zprávy pro MŠ, ZŠ, SPC

1200,- Kč

Terapie pro rodiče a sourozence

Sourozenecká skupina (90minut)

Skupinová hra 45 minut a skupinové terapeutické sezení 45 minut. Skupina pro mladší děti (cca 1.stupeň ZŠ) a pro starší děti (od 6.ročníku ZŠ dál)

Probíhá obvykle 8x ročně.

600,- Kč

Videotrénink pozitivních interakcí v rodině s feedback rozhovorem v C)T)A) (180 minut)

Terapeut VTI natáčí v domácím prostředí a vede rodiče v interakci s dítětem. Ty jsou nahrávány na video kameru. Poté terapeut provádí v C)T)A) mikroanalýzu a pozve si sem rodiče k zpětnovazebnímu rozhovoru. Ukazuje fungující strategie a zpevňuje potřebné vzorce chování, učí řešení problémových situací.

3100,- Kč

Supervize metody O.T.A.® autorkou metody pro terapeuty ve výcviku

(45 minut)

1800,- Kč

Storno poplatky

Není-li ve smluvních dokumentech uvedeno jinak, je storno poplatek 500,- Kč za každých neomluvených/pozdě (měně než 24 h) omluvených 45 minut terapie.