Ceník terapií   

Služby v době OMEZENÍ POHYBU OSOB

ROZBOR VIDEOUKÁZEK S NÁSLEDNOU KONZULTACÍ

1.800,- Konzulatace formou mailu, telefonického nebo skype rozhovoru dle časových možností rodiny a terapeuta.

Konzultace po telefonu nebo skypu

350,- za 30 minut

Termín konzultace je třeba předem domluvit s terapeutem.

V ceníku služeb najdete

Terapie O.T.A. pro dítě a rodinu

Testování dítěte, plán rozvoje

Terapie O.T.A. nebo ABA pro dítě

Konzultace, rodina, škola

Rodiče a sourozenci

Senzorická interace, ergoterapie

Terapie O.T.A. pro dítě a rodinu, terapie ABA není pro rodinu v C)T)A) obvykle indikována

Vstupní vyšetření + sestavení intervenčního plánu pro práci v rodině

Tříhodinový blok, dva terapeuti pracují s dítětem.

V době sestavování plánu společně s rodiči má dítě terapeutický program.

Důležitá je přítomnost obou rodičů.

V případě nedostupnosti terapeutických služeb v místě bydliště je tato služba
opakována přibližně 1x za 6-8 měsíců.

3.900 Kč

Raná intervence O.T.A. u batolat DO 30 měsíců za využití VTI - 2 h práce s rodinou/2 terapeuti

Terapeut za využití metody video feed-forward učí rodiče interakcím
rodič-dítě potřebným pro zdravý vývoj dítěte. Navození primární intersubjektivity, aktivace zrcadlových neuronů, rozvoj komunikace, sdílené pozornosti a imitace. Při terapii jsou oba rodiče natáčeni v interakci s dítětem, je provedena analýza videonahrávek a z nich se rodiče učí vzorcům chování potřebným k stimulaci zdravého vývoje svého dítěte. V době rozhovoru videotrenéra s rodiči obvykle pracuje dítě s druhým terapeutem. Nebo je zpětnovazební rozhovor v případě potřeby veden v následujícím termínu s rodičem bez přítomnosti dítěte.

čas 1 sektání s rodinou při návštěvě v centru: 100 - 110 minut, (rodiny se střídají po 2 hodinách, 10 minut je na odchod a příchod rodiny.)

Celkový počet setkání s rodinou se pohybuje mezi 8-10, Zpočátku frekvence přibližně 1x za měsíc, později se doba mezi terapeutickými návštěvami prodlužuje. Cílem intervence je nastavení dovedností dítěte potřebných ke zdravému vývoji, nástup těchto klíčových dovedností trvá přibližně 2 roky, kopíruje vývoj základních preverbálních dovedností a nástup řeči ve vývoji dítěte.

2.900 Kč


Raná intervence O.T.A. u batolat NAD 30 měsíců za využití VTI - 2 h práce s rodinou/2 terapeuti

Efektivita rané intervence je prokázána nejvyšší u batolat se vstupem do 30 měsíců, U starších dětí se obvykle také úspěšně provádí. Poskytnutí této služby zvažuje terapeut dle aktuální vývojové úrovně dítěte i situace jeho rodiny,

délka 1 setkání 100 - 110 minut.

2.900 Kč

Testování dítěte - zhodocení vývojové úrovně a sestavení plánu

Zhodnocení vývojového profilu dítěte/Edukačně hodnotící profil

Zhodnocení vývojové úrovně dítěte v jednotlivých oblastech v délce 120 minut.
Sepsání podrobné zprávy a sestavení plánu práce, zpráva pro terapeuty, učitele,
rodiče. Doporučená součást individuálních terapií.

3.800 Kč

Terapie O.T.A. pro dítě

Vhodnou terapii nabízí terapeut po vyšetření dítěte

O.T.A. individuální krátkodobá terapie

Terapie dítěte za přítomnosti rodiče

Poskytujeme ji formou balíčku, který obsahuje 4 terapie + konzultace
bez přítomnosti dítěte

délka 1 terapie 45 minut

Terapie vedená v anglickém jazyce      

4.500 Kč5.500 Kč

Komunikační terapie O.T.A.

Individuální terapie 1 : 1 převážně za přítomnosti rodiče

Poskytujeme je formou balíčku, který obsahuje 4 terapie + konzultace

délka 1 terapie 90 minut

Terapie vedená v anglickém jazyce

7.300 Kč8.300 Kč

Logopedie/pokud není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění

Práce s dítětem za přítomnosti rodiče / 50 minut

850 Kč

Logopedie pod vedením klinického logopeda - hrazeno z veřejného zdravotního pojištění

Lekce klinického logopeda za přítomnosti rodiče/45 minut

VZP, VOZP, ZP MV, OZP,  ČPZP a ZPS

O.T.A. intenzivní terapie čtyřhodinová (4 x 45 minut v 1 dni)

Dle úrovně dítěte pracuje terapeut s dítětem 1 : 1 individuálně a ve skupině,
kterou vede vedoucí terapeut. Dítě dostává fotodeník pro práci na sebepojetí.

Rodič není terapii přítomen,


Konzultace s rodiči jsou doporučené nejméně po každé 5. lekci.

2.800 Kč
850 Kč


O.T.A. intenzivní terapie dvouhodinová (2 x 45 minut v 1 dni)
předškolní příprava

Dle úrovně dítěte pracuje terapeut s dítětem 1 : 1 individuálně a ve skupině,

kterou vede vedoucí terapeut.

Rodič není terapii přítomen,


Konzultace s rodiči jsou doporučené nejméně po každé 5. lekci.

1.600 Kč


850

Skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností za využití
video-feedback - cena za balíček 4+ konzultace + videonahrávky

Pro verbální děti nejen s PAS pro nácvik kooperace a výuky sociálně komunikačních pravidel. 4 po sobě jdoucí lekce (90 minut)- při 2., 3. a 4. nácviku individuální video zpětná vazba s dítětem za přítomnosti rodiče + 1 konzultace bez přítomnosti dítěte.

6.400 Kč

Vstupní posouzení schopnosti hry, komunikace a chování dítěte

Terapeut pracuje 30 - 45 minut s dítětem za přítomnosti rodičů,
Následuje konzultace s rodiči (45 min). Určeno především pro starší děti
před zařazením do služby Nácviky sociálně komunikačních dovedností

Terapie vedená v anglickém jazyce

2 200 Kč
2.600 Kč

Nácviky hry a kooperace ve dvojicích

4 lekce (45 minut) při 2., 3. a 4. nácviku individuální video zpětná vazba s dítětem
za přítomnosti rodiče + 1 konzultace s rodiči bez přítomnosti dítěte


4.400 Kč
Týdenní intenzivní terapeutický pobyt bez rodičů

Probíhá v době letních prázdnin, z důvodů kapacity této služby (cca 60 dětí ročně)
poskytujeme pouze klientům C)T)A)

19.800 Kč

Storno poplatky

Výše účtování storno poplatků se řídí počtem neomluvených hodin terapie, tzn. hodinová terapie je částka 250,-Kč, čtyřhodinová Intenzivní terapie je 4 x 250,-Kč

250 Kč

Senzorická integrace a ergoterapie

Vstupní konzultace senzorické integrace

Zvýšená nebo snížená citlivost na senzorické podněty mohou dítěti ztížit socializaci a učení.
Konzultace se provádí za přítomnosti rodiče dítěte, případně s osobou, která s dítětem tráví hodně času a dobře ho zná.

Délka vstupní konzultace je 45-60 minut

1400 Kč

Testování senzorické integrace

Analýza senzorického profilu dítěte umožňuje identifikovat vlastnosti každého dítěte a zvolit vhodný typ následné terapie, provádí se opět za přítomnosti rodiče.

Testování senzorické integrace trvá 45-60 minut

Zpracování výsledku testování 60 minut

3200 Kč

Intenzivní intervence senzorické integrace

V případech, kde stav pacienta vyžaduje intenzivní sledování, je vhodná tato služba.

Jedná se o pravidelná každotýdenní sezení v centru.

Délka 1 intervence 45 minut

1500 Kč

Kontrola

Po 1 měsíci se doporučuje následná konzultace za účelem korekce aktivit, které mohou pomoci dítěti vyrovnat se se socializačními a adaptačními problémy

Délka následné konzultace je 45-60 minut

1100 Kč

Ergoterapie - balíček

Terapie dítěte za přítomnosti rodiče

Poskytujeme je formou balíčku, který obsahuje 4 terapie a po dohodě s terapeutem možnost konzultace

délka 1 terapie 45 minut

Konzultace on-line - 45 minut

4.200 Kč
650 Kč

Další služby pro dítě, rodinu i školské zařízení

Konzultace bez přítomnosti dítěte 

45 minut

90 minut

                                                                                                

Konzultace plnění plánu práce a zóny proximálního vývoje dítěte


950 Kč

1.600 Kč

Návštěva školského zařízení

Poradenství v prostředí MŠ, ZŠ, SŠ nebo beseda se spolužáky

+ CESTOVNÍ NÁHRADY

2.200 Kč

Návštěva a konzultace v rodině

Poradenství v prostředí rodiny, poskytováno jako nástroj převedení dovedností
z terapeutického do domácího prostředí

+ CESTOVNÍ NÁHRADY

2.400 Kč

Sepsání zprávy pro MŠ, ZŠ, SPC apod.

Souhrná zpráva s popisem chovani ditete, jeho aktualni urovne a stanovenim kratkodobých cilu prace.

Obsáhlá zpráva s vypsanim konkretnich doporuceni a postupu

600 Kč


1.100 Kč

Terapie pro rodiče, sourozence

Sourozenecká skupina cena za 90 minut 

skupinová hra 45 minut a skupinové terapeutické sezení 45 minut., Skupina pro mladší děti (cca první stupeň) a pro starší děti (od šesté třídy výš)
probíhá obvykle 8x ročně

600 Kč

Pobytový kurz pro terapii dítěte a terapeutickou práci s rodinou 2+1

dítě pracuje za přítomnosti rodiče v dopoledních blocích. V době rodičovských
skupin a pracuje s dítětem terapeut nebo asistent terapeuta a učí ho novým
dovednostem. Cena je kalkulována za dva dospělé a dítě s PAS v rozsahu 4-5 dnů.

24.000 Kč

Videotrénink pozitivních interakcí v rodině s feedback rozhovorem v C)T)A)

Terapeut VTI natáčí v domácím prostředí a vede rodiče v interakcích s dítětem.
Tyjsou nahrávány na videokameru, poté terapeut provádí v centru mikroanalýzu
a pozve si rodiče ke zpětnovazebnímu rozhovoru do centra. Ukazuje fungující strategie a zpevňuje potřebné vzorce chování, učí řešení problémových situací.

2.900Kč

Rodičovská skupina 90 minut, cena za rodinu

Sdílení radosti i zármutku pomáhá rodičům najít sílu k další práci, vědět, že nejsou sami. Rodičovskou skupinu facilituje dvojice psychoterapeutů. Cena za rodinu. Aktuálně neposkytujeme.

600 Kč

Psychoterapie rodiče 50 minut

Individuální psychoterapie

850 Kč

Rodinná terapie 50 minut

Systém rodiny naruší nemoc jednoho člena. S tímto faktem je třeba pracovat a pomoci zvládnout situaci každému z vychovatelů i sourozencům. Velmi účinná forma pomoci u PAS

600 Kč