Ceník terapií   

V ceníku služeb najdete

Terapie O.T.A. pro dítě a rodinu

Terapie O.T.A. pro dítě

Konzultace, rodina, škola

Rodiče a sourozenci

Terapie O.T.A. pro dítě a rodinu

Vstupní vyšetření + sestavení intervenčního plánu pro práci v rodině

Tříhodinový blok, dva terapeuti pracují s dítětem, v době sestavování plánu

společně s rodiči má dítě terapeutický program. Podmínkou přítomnost obou rodičů.
V případě nedostupnosti terapeutických služeb v místě bydliště je tato služba
opakována přibližně 1x za 6-8 měsíců.

3.500 Kč

Raná intervence O.T.A. u batolat za využití VTI - 2 h práce s rodinou/2 terapeuti

Terapeut za využití metody video feed-forward učí rodiče interakcím
rodič-dítě potřebným pro zdravý vývoj dítěte. Navození primární intersubjektivity, aktivace zrcadlových neuronů, rozvoj komunikace, sdílené pozornosti a imitace. Při terapii jsou oba rodiče natáčeni v interakci s dítětem, je provedena analýza videonahrávek a z nich se rodiče učí vzorcům chování potřebným k stimulaci zdravého vývoje svého dítěte. V době rozhovoru videotrenéra s rodiči pracuje dítě s druhým terapeutem. Celkový počet setkání s rodinou se pohybuje mezi 8-12, na začátku je frekvence přibližně 1x za měsíc, později se doba mezi setkáními prodlužuje. Cílem intervence je nastavení dovedností dítěte potřebných ke zdravému vývoji, nástup těchto klíčových dovedností trvá přibližně 2 roky, kopíruje vývoj základních preverbálních dovedností a nástup řeči ve vývoji dítěte.

ZDARMA


Zhodnocení vývojového profilu dítěte/povinná součást intenzivní terapie

Zhodnocení vývojové úrovně dítěte v jednotlivých oblastech v délce 120 minut.
Sepsání podrobné zprávy a sestavení plánu práce, zpráva pro terapeuty, učitele,
rodiče. Doporučená součást individuálních terapií.

3.800 Kč

Terapie O.T.A. pro dítě

Vhodnou terapii nabízí terapeut po vyšetření dítěte

O.T.A. individuální krátkodobá terapie/součástí povinná konzultace po 4 lekcích

Terapie dítěte za přítomnosti rodiče/ 50 minut

Poskytujeme ji formou balíčku za zvýhodněnou cenu 4 terapie + konzultace
bez přítomnosti dítěte

Terapie vedená v anglickém jazyce      

750 Kč

3.500 Kč


3.900 Kč

Komunikační terapie O.T.A./součástí povinná konzultace po 4 lekcích

Individuální terapie 1 : 1 převážně za přítomnosti rodiče / 90 minut

Poskytujeme je formou balíčku za zvýhodněnou cenu 4 terapií + konzultace

Terapie vedená v anglickém jazyce

1.400 Kč


6.200

1.600 Kč

Logopedie/pokud není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění

Práce s dítětem za přítomnosti rodiče / 50 minut

750 Kč

Logopedie pod vedením klinického logopeda

Lekce klinického logopeda za přítomnosti rodiče/45 minut

ZDARMA VZP, VOZP

O.T.A. intenzivní terapie tří/čtyřhodinová (cena za 1 vyučovací hodinu=45 minut)

Dle úrovně dítěte pracuje terapeut s dítětem 1 : 1 individuálně a ve skupině,
kterou vede vedoucí terapeut. Dítě dostává fotodeník pro práci na sebepojetí.

Rodič není terapii přítomen, konzultace s rodiči jsou nezbytné nejméně každou 5. lekci.

600 Kč

Skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností za využití
video-feedback - cena za balíček 4+ konzultace + videonahrávky

Pro verbální děti nejen s PAS pro nácvik kooperace a výuky sociálně komunikačních pravidel. 4 po sobě jdoucí lekce (90 minut)- při 2., 3. a 4. nácviku individuální video zpětná vazba s dítětem za přítomnosti rodiče + 1 konzultace bez přítomnosti dítěte.

5.600 Kč

Vstupní posouzení schopnosti hry, komunikace a chování dítěte

Terapeut pracuje 30 - 45 minut s dítětem za přítomnosti rodičů,
následuje konzultace s rodiči (45 min). Určeno především pro starší děti
před zařazením do služby Nácviky sociálně komunikačních dovedností

Terapie vedená v anglickém jazyce

1 800 Kč
2.100 Kč

Nácviky hry a kooperace ve dvojicích

4 lekce (45 minut) při 2., 3. a 4. nácviku individuální video zpětná vazba s dítětem
za přítomnosti rodiče + 1 konzultace s rodiči bez přítomnosti dítěte

4 lekce (90 minut)  + 1 kozultace s rodiči bez přítomnosti dítěte

(cena 1 nácviku: 1.700,-Kč)

3.800 Kč7.600  Kč

Týdenní intenzivní terapeutický pobyt bez rodičů

Probíhá v době letních prázdnin, z důvodů kapacity této služby (cca 60 dětí ročně)
poskytujeme pouze klientům C)T)A)

19.400 Kč

Další služby pro dítě, rodinu i školské zařízení

Konzultace bez přítomnosti dítěte / 45 minut

Konzultace plnění plánu práce a zóny proximálního vývoje dítěte

Konzultace v balíčku individuálních terapií za zvýhodněnou cenu

750 Kč

Návštěva školského zařízení

Poradenství v prostředí MŠ, ZŠ, SŠ nebo beseda se spolužáky

1.800 Kč

Návštěva a konzultace v rodině

Poradenství v prostředí rodiny, poskytováno jako nástroj převedení dovedností
z terapeutického do domácího prostředí


2.100 Kč

Terapie pro rodiče, sourozence

Sourozenecká skupina cena za 90 minut 

skupinová hra 45 minut a skupinové terapeutické sezení 45 minut. Věk 8-15 let,
probíhá 8x ročně

460 Kč

Pobytový kurz pro terapii dítěte a terapeutickou práci s rodinou 2+1

dítě pracuje za přítomnosti rodiče v dopoledních blocích. V době rodičovských
skupin a pracuje s dítětem terapeut nebo asistent terapeuta a učí ho novým
dovednostem. Cena je kalkulována za dva dospělé a dítě s PAS.

18.000 Kč

Videotrénink pozitivních interakcí v rodině s feedback rozhovorem v C)T)A)

Terapeut VTI natáčí v domácím prostředí a vede rodiče v interakcích s dítětem.
Tyjsou nahrávány na videokameru, poté terapeut provádí v centru mikroanalýzu
a pozve si rodiče ke zpětnovazebnímu rozhovoru do centra. Ukazuje fungující strategie a zpevňuje potřebné vzorce chování, učí řešení problémových situací.

2.300 Kč

Rodičovská skupina 90 minut, cena za rodinu

Sdílení radosti i zármutku pomáhá rodičům najít sílu k další práci, vědět, že nejsou sami. Rodičovskou skupinu facilituje dvojice psychoterapeutů. Cena za rodinu.

600 Kč

Konzultace psychologa a psychoterapeuta s rodičem 50 minut

Individuální sezení k řešení vlastních zdrojů vychovatele a prozkoumání možností
fungování v rodině, do které vstoupila pervazivní vývojová porucha

650 Kč

Psychoterapie rodiče 50 minut

Individuální psychoterapie

800 Kč

Rodinná terapie 50 minut

Systém rodiny naruší nemoc jednoho člena. S tímto faktem je třeba pracovat a pomoci zvládnout situaci každému z vychovatelů i sourozencům. Velmi účinná forma pomoci u PAS

600 Kč