Terapie dětí od 3 let

Poskytujeme terapie pro děti od 3 do 19 let. Při terapii využíváme přístupy O.T.A. terapie založené na přístupech naladěného vedení a principech VTI úspěšné sociální komunikace vycházející z mikroanalýzy chování dítěte, Hledáme a posilujeme funkční vzorce chování a zapojujeme kombinaci behaviorálních technik, využíváme také vizualizaci a TEACCH program. Práce terapeuta O.T.A. vychází ze vztahu terapeut - dítě, který pomáhá aktivovat iniciativu dítěte na principech intersubjektivity. Postupy rozvoje komunikace vychází z mnohaleté práce s dětmi s PAS, vývojovou dysfázií a neslyšícími.

Všechny terapie pro dítě jsou poskytovány v součinnosti s rodinou. Cílem je součinnost také se školským zařízením.

Nedílnou součástí těchto terapií jsou PRAVIDELNÉ KONZULTACE S RODIČI.

Konzultace jsou pro rodiče povinné a jsou vždy součástí balíčku.

Nabídka terapií pro děti od 3 let

Individuální a skupinová terapie O.T.A. pro děti 12-19 let

Metodika postavená na principech kontaktu a úspěšné komunikace dle metodiky VTI s prvky skupinové práce na základě behaviorálních přístupů.

Techniky práce voleny individuálně dle zakázky rodičů, ale obvykle už také dítěte.

Skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností za využití
video-feedback

Čtveřice verbálních dětí, které již zvládly dovednost hry se učí sociání komunikaci a pravidlům práce ve skupině. Vhodně pro děti od 6 let. Pokud dítě nepobírá jinou službu, je třeba zařadit vstupní posouzení chování, schopnosti hry i komunikace

Nácviky kooperace ve hře ve dvojicích

Pro děti, které si začínají hrát samostatně je vhodný nácvik socilaizace a schopnost hru sdílet s druhým. Při těchto nácvicích není nutné, aby byly děti verbální, komunikují spolu gesty, neverbální komunikací event. nastupujícími slovy. K fixaci dobrého chování se využívá vedeo-zpětné vazby.

Intenzivní čtyřhodinová terapie

Probíhá formou jak individuální terapeutické  práce 1:1, tak práce ve skupině, kdy skupinu vede hlavní terapeut a terapeut dítěte podporuje motivací a zpevňuje jeho chování. Součástí je individuální logopedická práce s každým dítětem.

Komunikační terapie O.T.A.

Probíhá za přítomnosti rodiče, event. i sourozence. Trvá 90 minut a je zaměřená na motivaci dítěte a schopnost komunikovat o atraktivní aktivity, hříčky anebo odměny. Cílem je vokalizace, nebo systémy alternativní komunikace. V případě potřeby zařazována orofaciální masážní stimulace.

Individuální krátkodobá terapie O.T.A.

Terapie zaměřená na podporu oslabených oblastí vývoje dítěte. Rodič je přítomen. Vhodné je předchozí speciálně pedagogické posouzení vývojové úrovně v jednotlivých oblastech.