O.T.A. Open Therapy of Autism

Open Therapy of Autism

Komplexní terapeutický přístup vytvořený pro děti s pervazivní vývojovou poruchou, neurovývojovými a behaviorálními poruchami, vycházející z nejnovějších poznatků neurovědy a aplikující moderní teorie pro tyto poruchy klíčové.

Metoda vychází z analýzy a mikroanalýzy chování a je postavena na principech kontaktu a úspěšné komunikace, jak je definuje evidence-based metoda Videotrénink pozitivních interakcí VTI (v zahraničí VIG). Upřednostňuje navázání vztahu terapeut - dítě, rodič - dítě, který používá jako rámec pro berhaviorální práci s využitím vizualizace a zpětné vazby.

Metoda je zaměřena  na chování dítěte, jak je definuje evidence-based metoda ABA, ale základ má především v podpoře attachmentového chování - základu pro nastavení primární intersubjektivity, která probouzí vnitřní motivaci (Trevarthen).

Součástí metody je podpora a vedení rodiny dítěte a možnost generalizace nových dovedností do domácího prostředí.

Metoda klade důraz na jednotlivé techniky práce podle úrovně a věku dítěte a terapeutický plán i práce s rodinou jsou postaveny na individuálním přístupu. Využíváme O.T.A., ale kombinujeme také s VTI, Od věku 30 měsíců využíváme často také TEACCH program a většinu z 28 evidence-based technik ABA. Za velmi důležité považuje O.T.A. individuální rozvoj potřebných dovedností a zařazení do skupinové práce a nácvik kooperace.

Metoda vznikala při přímé práci klinického a později školského logopeda, při přímé práci v rodinách s využitím metody VTI (R.Straussová). Od roku 2012 je tato metoda rozvíjena jako jedinečná v Centru Terapie Autismu, kde je také ověřována, jsou proškolována další centra a mnoho organizací v České republice supervidováno, od r. 2018 také organizace na Slovensku.

Účinnost terapie byla ověřována v několika studiích, mimo jiné také v pilotním projektu VZP ČR na vzorku 10 dětí kontrolní a 10 dětí intervenční skupiny, které pracovaly 6 měsíců v intenzivní terapii O.T.A. (4h týdně) při současné práci s jejich rodinou.

Longitudinální studie účinnosti rané intervence O.T.A. proběhla na PedF UK v letech 2011 - 2016 na vzorku 16 dětí. Další rozsáhlá randomizovaná studie k ověření rané intervence O.T.A. právě v ČR probíhá.

V O.T.A. jsou proškolováni zdravotníci: kliničtí logopedi, praktičtí dětští lékaři prostřednictvím akreditovaného e-learningového kurzu, příležitostně také pedopsychiatři. Dále v akreditovaných kurzech MPSV poradci rané péče. Pod MŠMT je akreditováno i školení pedagogů v této metodě. Metoda O.T.A. je vyučována na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.