Terapie batolat

Program O.T.A. pro batolata je určen pro rodiny s dětmi ve věku do 3 let při vstupu do intervence. Během prvního setkání je přítomen O.T.A. terapeut vyškolen v metodě O.T.A. pro batolata (zpravidla speciální pedagog, nebo psycholog). Ten posoudí vývojovou úroveň dítěte na základě rozhovoru s rodiči, pozorování chování dítěte a podkladů, které rodič může poskytnout.

Program O.T.A. pro batolata je metoda založená na spolupráci a tréninku rodičů. Terapeut vede rodiče, jak dělat terapii efektivně v domácím prostředí. Během intervenčních setkání se využívá videotrénink interakcí, což je metoda založená na pozitivní zpětné vazbě pomocí videa.

Dítě s narušením vývoje vyžaduje odborné vedení a péči profesionála z oboru vývojové psychologie. O.T.A. využívá nejnovějších poznatků neurovědy a vývojové psychologie, je postavená nejen na teorii mysli, ale především na teorii zrcadlových neuronů, které jako teorii podstatnou pro autismus vymezil prof. Baron-Cohen z University of Cambridge. Naprosto zásadní pro otevření možnosti zdravého vývoje batolete vnímá intervence O.T.A teorii intersubjektivity. Nedílnou součástí je práce na optimalizaci attachmentového chování. Pro práci s batolaty je nezbytná práce na teorii mysli a některé behaviorální přístupy k nastavování limitů.

Program O.T.A. pro batolata je založen na vědecky podložených poznatcích v problematice vývoje a neurovývojových poruch. Je ověřen v několika širokých výzkumech a výsledky ukazují na velmi vysokou efektivitu. V dosud nejširší světové studii na 100 batolatech s PAS, ztratilo téměř 30 % intervenčních dětí během 2 let práce v tomto programu dle ADOS-2, zlatého standardu pro PAS, diagnózu. Při závěrečném vyšetření dětským psychiatrem přeskočilo 11 dětí z 50 dvě kategorie závažnosti této poruchy, tedy z kategorie "těžký autismus" přešly do kategorie "bez autismu".

Výsledky O.T.A.® jsou v současnosti jedny z nejlepších měřených u batolat.

Terapie O.T.A.® odpovídá moderním trendům ve směrování terapií u PAS: přechod od expertního přístupu k vedení rodičů a od behaviorálního drilování dítěte k vývojovým terapiím.

V programu O.T.A.® je hlavním terapeutem svému dítěti pouze rodič.

Terapeut O.T.A.® vede a podporuje rodiče a hlídá vývoj dítěte.

V programu O.T.A. pro batolata se pro zácvik rodičů využívá také video zpětná vazba, terapeuti jsou videotrenéři, kteří rodiče učí prostřednictvím vybraných momentů pozitivních interakcí s dítětem.

Tato metoda není podmínkou, ale pomáhá rodičům efektivněji nastavit interakce, ze kterých bude dítě profitovat.

Dítě se první rok v programu nic neučí. Změna interakcí rodič-dítě má výrazně pozitivní vliv na vývoj dítěte, u kterého nastupují klíčové dovednosti intaktního vývoje samovolně, bez cíleného nácviku. 

Zrcadlení v kojeneckém věku souvisí s vývojem dalších nezbytných dovedností.

Moderní výzkumy prokázaly, že má velmi zásadní vliv na zdravý vývoj dítěte.


U dítěte s narušeným vývojem pomáhá vytvořit nutné předpoklady pro obnovení zdraví.

Výzkumný projekt pro 100 rodin dětí s PAS, Raná intervence i terapeutické pobyty rodin byly pro rodiny vybrané v průběhu roku 2019 zdarma. Intervence byly ukončeny v srpnu 2021. Závěrečná mezioborová konference 29. a 30. dubna 2022 s mezinárodní účastí (USA, GB, Pl). Vyhodnocení výsledků přineslo větší než 20% úspěšnost. Přes 10 dětí z 5o, které vykazovaly austismus dle ADOS-2 při vstupu do projektu po 2 letech (10 návštěv) nesplnily kritéria PAS (ani hraniční) při závěrečném ADOS-2. Metoda nefunguje na komorbidní poruchy, terapii provádí rodič.