Senzorická integrace

Senzorická integrace (zkráceně SI) je výzkumem podložený terapeutický přístup pocházející z USA, který je často používanou intervencí u klientů s neurovývojovými poruchami, tedy i u dětí s poruchou autistického spektra. Jedná se o metodu založenou na schopnosti adekvátně přijímat a zpracovávat senzorické vjemy do jednoho celku. Na základě úspěšné SI může mozek následně generovat vhodné reakce těla a umožňuje jednat přiměřeným způsobem vzhledem k situaci. Senzorická integrace probíhá v podstatě neustále, zahrnuje veškeré oblasti vnímání a chování jedince, a je tedy velice důležitá pro všechny činnosti, které v životě vykonáváme.

Děti s poruchou autistického spektra mají často obtíže rozpoznat a také zpracovat adekvátně senzorické vjemy přicházející do jejich těla z okolního prostředí (a také vjemy přicházející z jejich vlastního těla), a proto je tento přístup velmi vhodným nástrojem, jak s našimi klienty efektivně pracovat a pozitivně tak ovlivňovat jejich chování, učení a celkové fungování v životě.

Senzorická integrace bývá často spojována se jménem Jean Ayres, která položila základy tomuto vysoce funkčnímu terapeutickému přístupu. Testování provádíme pomocí EASI (Evaluation in Ayres Sensory Integration) – jedná se o sadu testů, které měří základní oblasti senzorické integrace od Ayres, jako je především smyslové vnímání, rovnováha, praxe a smyslová reaktivita.

Senzorická integrace je postavena zejména na neuroplasticitě mozku, tedy potenciálu mozku se změnit. Nervové změny vznikají na základě vytváření nových spojů v mozku (synapsí). Neuroplasticita funguje nejlépe v mladém organismu, a proto je velmi žádoucí začít s intervencí co nejdříve.V konceptu Senzorické integrace existuje celkem 7 základních senzorických systémů:

Taktilní (hmatový)

Proprioceptivní (vnímání vlastního těla)

Vestibulární (pohyb hlavy a těla v prostoru)

Čichový

Chuťový

Zrakový

Sluchový

Všechny tyto systémy během naší terapeutické intervence zohledňujeme a testujeme. V rámci celkového fungování klienta zohledňujeme i tzv. interocepci, která je často propojena se schopností seberegulace klienta (např. pocit hladu, potřeba jít na WC, bolest).

Terapeutický plán i intervence vychází z potřeb dítěte a jeho rodiny. Zaměřujeme se především na silné stránky klienta, které je potřeba definovat již na začátku terapie. Jsou nedílnou součástí naší práce s dítětem a stavíme na nich základy terapie. Poté definujeme problémové oblasti dítěte, na kterých pracujeme pomocí konkrétních technik senzorické integrace. Naším cílem je optimalizovat senzorické vnímání a následné adaptivní odpovědi dítěte na přicházející senzorické vjemy, díky kterým umožňujeme dítěti zapojit se lépe do každodenního života. Základním předpokladem efektivní terapie je samozřejmě i úspěšné navázání vztahu mezi terapeutem a dítětem, ke kterému dochází během prvních lekcí terapie a jedná se o velmi zásadní součást intervence. Hlavním terapeutickým prostředkem je HRA a hlavním terapeutickým partnerem je RODINA dítěte.

V rámci Senzorické integrace používáme speciální senzorické pomůcky. Pomůcek je celá řada a děti na ně většinou velmi dobře reagují, líbí se jim.

Senzorická integrace je prováděna certifikovaným ergoterapeutem, který je v tomto přístupu speciálně vyškolený a je držitelem mezinárodně platné licence.