Terapie

Open Therapy of Autism

Pro oblast klinické logopedie jsme smluvním partnerem VZP, VOZP, ZP MV, OZP


TERAPIE V C)T)A)

V našem centru využíváme v terapii nejnovější poznatky neurovědy i psychologie, spolupracujeme s předními odborníky v oboru dětské psychiatrie, psychologie a klinické logopedie. Všichni naši kolegové se vzdělávají v metodě O.T.A.

Terapeutické postupy jsou založeny na vývojovém hledisku a na analýze chování dítěte, na vědních disciplínách speciálně pedagogických, psychologických a aplikované behaviorální analýzy - ABA. V našem týmu pracují odborníci vzdělaní v ABA. Využíváme stáží a konzultací supervizorů ABA ze zahraničí.

Naše terapie se opírá také o východiska a postupy TEACCH programu a dalších 28 evidence - based technik.

Při sestavování terapeutického plánu využíváme vývojové hledisko s ohledem na zónu proximálního vývoje dítěte. Plán práce volíme dle metodiky postupných kroků korespondujících s vývojem dítěte.


Součástí každé formy terapie je součinnost s rodinou a povinná konzultace postupů s rodiči.

Většinu služeb v C)T)A) hradí rodina.

Služby klinické logopedie jsou poskytovány zdarma v rámci zdravotní péče,

a to v případě smluvního vztahu s konkrétní zdravotní pojiš´ťovnou.

Kapacita je omezena, v Centru pracují pouze 3 klinické logopedky.

Zájemce o terapii se v C)T)A) snažíme do služby zařadit co nejdříve.
V případě plné kapacity alespoň sestavit plán práce v domácím prostředí.

Terapie batolat

Dítě s narušením vývoje vyžaduje odborné vedení a péči profesionála z oboru vývojové psychologie. O.T.A. využívá nejnovějších poznatků neurovědy a vývojové psychologie, je postavená nejen na teorii mysli, ale především na teorii zrcadlových neuronů, které jako teorii podstatnou pro autismus vymezil prof. Baron-Cohen z University of Cambridge. Naprosto zásadní pro otevření možnosti zdravého vývoje batolete vnímá intervence O.T.A teorii intersubjektivity. Nedílnou součástí je práce na optimalizaci attachmentového chování. Pro práci s batolaty je nezbytná práce na teorii mysli a některé behaviorální přístupy k nastavování limitů.

Terapie poskytujeme od 3 - 19 let. Při terapii využíváme přístupy O.T.A. terapie založené na přístupech naladěného vedení a principech VTI úspěšné sociální komunikace vycházející z mikroanalýzy chování dítěte, Hledáme a posilujeme funkční  vzorce chování a zapojujeme kombinaci behaviorálních technik vycházejících z ABA, využíváme také vizualizaci a TEACCH program. Práce terapeuta O.T.A. vychází ze vztahu terapeut - dítě, který pomáhá aktivovat iniciativu dítěte na principech intersubjektivity. Postupy rozvoje komunikace vychází z mnohaleté práce s dětmi s PAS, vývojovou dysfázií a neslyšícími.

Rodiče, sourozenci

Nedílnou součástí úspěchu pří práci s dítětem s postižením je klima rodinného systému a jeho schopnost resilience a možnost spolupodílet se na uplatňování nových vzorců chování a generalizaci nabytých dovedností dítěte. Také možnost spolupráce při implementaci do dalších institucí. Velmi důležitou roli má sourozenec dítěte s postižením, který může představovat obrovskou výhodu anebo naopak velké ohrožení pozitivních změn. Záleží na rodičích, zda dokáží pracovat na dovednosti zapojování do skupiny a podporovat nejen dítě s postižením, ale také jeho sourozence, pro které nabízíme v C)T)A) možnost skupinových terapií od 8 let věku.

Ergoterapie

Ergoterapie je metoda léčebné terapie, patří mezi nelékařská zdravotnická povolání a u dětí s PAS se zaměřuje především na oblast sebeobslužných a dalších dovedností s cílem podporovat a umožnit co ńejlepší zapojení do běžného života. Náplní je také oblast smyslové integrace, která u těchto dětí bývá narušena.

V C)T)A) pracují 3 ergoterapeuté, 2 absolventky 1. LF UK, třetí ještě studuje a pracuje pod pravidelnou supervizí.

O.T.A. najdete i v dalších organizacích