EHP

      Edukačně hodnotící profil

Zhodnocení vývojového profilu dítěte/Edukačně-hodnotící profil

Jedná se o speciálně-pedagogickou diagnostiku dítěte do sedmi let věku. Provádí se podle hodnotícího materiálu Edukačně-hodnotící profil dítěte s poruchou autistického spektra. Výsledkem je stanovení vývojové úrovně v jednotlivých oblastech rozvoje s ohledem na specifika PAS, po zpracování výsledků získáme vývojový graf. Výsledky testu slouží jako podklad pro sestavení individuálního vzdělávacího plánu dítěte, který je v ceně zahrnut. Samotné testování trvá cca 2 hodiny, kdy střídáme práci s dítětem (co nejvíce hravou a zábavnou formou) a dotazování rodičů, kteří jsou testování vždy přítomni. Speciální pedagog pak zadá výsledky do specifického programu pro vytvoření grafu a zpracuje individuální vývojový plán, což trvá několik hodin.

Příklad výsledného grafu zobrazujícího úroveň dítěte v jednotlivých oblastech.